Leerlingen voetballen op de speelplaats

Missie en visie

Onyx is een autonome middenschool die behoort tot het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het onderschrijft ten volle het pedagogisch project (PPSOA) van het Stedelijk Onderwijs.

Missie Onyx
In onze kleine middenschool staat nabijheid centraal. De school is niet alleen letterlijk dichtbij voor veel leerlingen, ons team staat ook dicht bij hen. Ze komen terecht in een warm nest met veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Ons klein en divers leerkrachtenteam kent iedereen bij naam en we kiezen bewust voor beperkte klasgroepen om elke leerling zoveel mogelijk individuele aandacht, kansen en ondersteuning te bieden. Door vakken te clusteren beperken we het aantal leerkrachten per klas en groeit er tussen leerlingen en leerkrachten snel een hechte band. Omdat we iedereen goed kennen, kunnen we zorg bieden op maat van elk kind. Iedereen komt hier in beeld.

Een sterk team leerkrachten staat elke dag klaar om met de leerlingen aan de slag te gaan. In een aantrekkelijke en stimulerende leeromgeving ontdekken en ontwikkelen zij samen met de leerlingen hun talenten en mogelijkheden. Elke leerkracht spreekt deze talenten en mogelijkheden aan en brengt ze in beeld zodat elke jongere persoonlijk kan groeien en leerwinst kan boeken.
Door deze persoonlijke begeleiding en ondersteuning krijgt de jongere een realistisch beeld van zichzelf, kan hij een doordachte studiekeuze maken om zo in de toekomst een actieve rol op te nemen in de maatschappij.

Visie Onyx
Het pedagogisch project van de school sluit aan bij het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het pedagogisch project is geïnspireerd door de Universele Rechten van de Mens en van het Kinderrechtenverdrag. Inspelend op de grootstedelijke context focust het Stedelijk Onderwijs Antwerpen op de optimale ontplooiingskansen voor elk individu.

Om onze missie “Iedereen in beeld, niemand uit beeld” te realiseren brengen we elke jongere in beeld en werken we met het ganse schoolteam samen aan zijn toekomst!
We zorgen voor een stimulerende leeromgeving waarin eindtermen ruim aan bod komen.
Onyx wil leerlingen maximaal laten groeien op persoonlijk, en maatschappelijk vlak.
Het ziet zijn onderwijsopdracht echter breder dan het aanbieden van een opleiding. In Onyx staan de leerlingen in hun totaliteit als mens centraal!

Leerlingenbegeleiding

Alle leerlingen worden in Onyx  begeleid op volgende vlakken:

  • Preventieve gezondheidszorg
  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Psychisch en sociaal functioneren

Elk kind is meer dan een leerling. Hij draagt een rugzakje met een context: gezin, vrienden, culturele achtergronden, maatschappelijke ontwikkeling, … die hen weinig kansen biedt in onze huidige maatschappij. Het grootste deel  van onze leerlingen komt uit een kans- en taalarm milieu en is een indicatorleerling.

De focus ligt niet alleen op het leren, maar ook op het begeleiden van de leerlingen in hun leren, hun leerloopbaan en hun sociale –emotioneel welbevinden. Concreet willen wij schooluitval, zittenblijven en leerachterstand tegengaan en zorgen wij dat alle leerlingen op hun eigen tempo tijdens hun schoolloopbaan de leerplandoelstellingen bereiken of nastreven.
Alle leerkrachten werken mee aan een krachtige leer- en leefomgeving en ondersteunen het GOK-beleid.

In het kader van de leerloopbaanbegeleiding gaan we samen op zoek naar de talenten van de leerlingen op gestructureerde wijze. Dit met het oog op het maken van de juiste studiekeuze met als uiteindelijk doel een gekwalificeerde uitstroom.
Onze school staat bekend als een zorgende school, met aandacht voor de groeimogelijkheden van elke leerling. Het welbevinden wordt hoog in het vaandel gedragen. Dit alles met als doel het boeken van betere leerresultaten, een grotere zelfredzaamheid en het uitbouwen van een mooie toekomst.

Vandaar ons motto: Iedereen in beeld niemand uit beeld.

Iedere collega op school is een leerlingenbegeleider. Door de kleinschaligheid van de school trachten we alle leerlingen een warme en zorgzame omgeving te bieden. Een duidelijke structuur, waarin de leerlingen perfect hun grenzen kennen en kunnen aftasten, is nodig. 
Een professionele en gerichte leerlingenbegeleiding tracht zoveel mogelijk preventief te werken door zich te focussen op de socio- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ook preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden behoort tot het takenpakket van alle leerkrachten en leerlingbegeleiders.
Alle acties en opvolgingen van het leerlingenteam worden genoteerd in leerlingvolgsysteem van Smartschool.